Logo Gózd GOPS

Archiwum newsów, strona 3

Obrazek dla news_156

OGŁOSZENIE

24.06.2022

NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna: Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego: Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 • posiadać obywatelstwa polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w GOPS w Goździe, ul. Radomskiej 34 w Goździe.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
Konrad Mąkosa

 

więcej

Obrazek dla news_155

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

01.06.2022

Zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców gminy Gózd na cykliczne spotkania konsultacyjne dotyczące Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podczas spotkań będą Państwo mogli uzyskać informacje na temat programu i dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, poznać proces składania wniosków oraz umówić termin złożenie wniosku za pomocą gminy.

 

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:

13.06.2022r. (poniedziałek)
w godzinach: 16:00 - 18:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe

Ul. Radomska 34

Pokój numer 4

 

 

więcej

Obrazek dla news_151

POMAGAMY UKRAINIE

28.02.2022

Zgodnie z decyzją Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Goździe od dzisiaj RUSZYŁA ZBIÓRKA DARÓW DLA UKRAIŃSKICH RODZIN.

Potrzebne są:

- koce, śpiwory, poduszki, kołdry, pościel, ręczniki,

- środki opatrunkowe,

- środki higieniczne (mydło w płynie, pasty do zębów, szczoteczki, szampony, proszki do prania)

- artykuły dla niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, pampersy, środki

   pielęgnacyjne).

 

Potrzebne rzeczy możecie Państwo dostarczać do niżej wymienionych punktów:

- Strażnica OSP w Grzmucinie w godz. od 15:00 do 19:00

- Strażnica OSP w Goździe w godz. od 15:00 do 19:00

- Strażnica OSP w Kłonówku w godz. od 15:00 do 19:00

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze – w godzinach otwarcia.

Dary można również przekazywać kołom Caritas funkcjonującym przyPSP w Kuczkach-Kolonii, PSP w Klwatce Królewskiej oraz przy PSP w Goździe.

więcej

Obrazek dla news_150

OGŁOSZENIE

25.01.2022

W związku z rozwijającą się sytuacją pandemiczną od dnia 25 stycznia 2022 roku wnioski o przyznanie prawa do DODATKU OSŁONOWEGO należy wypełnić zgodnie z umieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.gops.gozd.pl wzorem, a następnie złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe na stoliku przy drzwiach wejściowych do budynku. Wnioski można wysłać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem E-PUAP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 48 389 72 21 lub e-mail: czyste.powietrze@gozd.pl.

więcej

Obrazek dla news_149

DODATEK OSŁONOWY

05.01.2022

Dodatek osłonowy jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe, ul. Radomska 34, pokój nr 4

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć do 31-10-2022 roku. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Kryterium dochodowe :

Zgodnie z przepisami ustawy dodatek osłonowy przysługuje w gospodarstwie domowym:

  - jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza

    kwoty 2100 zł na osobę,

  - wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza

    kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe ul. Radomska 34, pokój nr 4

Tel. 48 389 72 21

e-mail: czyste.powietrze@gozd.pl 

DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO  POBIERZ

2. INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERZ

3. WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU POBIERZ

4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO POBIERZ

więcej

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.