Logo Gózd GOPS

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe od dnia 01 kwietnia 2016 roku realizuje zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” Świadczenie wychowawcze to 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenia wychowawcze przysługują na każde dziecko do ukończenie 18 roku życia bez kryterium dochodowego.


Przypominamy, że osoby, które składały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2019/2021 mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021r.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia, na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można złożyć w dwóch formach:

od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej za pomocą:

  • bankowości elektronicznej, 
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla osób posiadających profil zaufany,
  • emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS –Platforma Usług Elektronicznych ZUS dla osób posiadających profil PUE

od 1 kwietnia 2021 r. - w formie tradycyjnej ( forma papierowa) w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Goździe, pokój nr. 4

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w  pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ZMIANY OD 1.07.2019r.  

- Okres zasiłkowy 2019 /2021 trwa do 31.05.2021r.

- Zniesione kryterium dochodowe co oznacza, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

- Uproszczony formularz wniosku: wpisujemy dane tylko jednego rodzica, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego dziecka  oraz dane dziecka/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia.

Nie wpisujemy danych drugiego rodzica, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego dziecka oraz danych pozostałych członków rodziny.

- Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

- Wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. 

- Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Proponowane rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.

- Zlikwidowany obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej - informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego wnioskodawca otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Ważne informacje!

  

  • W przypadku wyjazdu członka rodziny poza granice państwa (UE, Szwajcaria, EOG) w celu zarobkowym, świadczenia wychowawcze podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Złożone w tut. Ośrodku wnioski są przekazywane do Wojewody Mazowieckiego,  w celu  ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczenia.
  • Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA 500+ 

Wypłaty świadczenia wychowawczego realizowane są na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa. 

Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. 

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

 - W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku. 

 

Jeżeli pobierasz świadczenia wychowawcze, masz obowiązek, niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zmianie miejsca zamieszkania, zawarciu związku małżeńskiego przez dziecko, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także o każdej zmianie mającej wpływ na przyznanie świadczenia.
 

Pytania można kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe pod nr tel. 48 389-72-21, adres e-mail swiadczenia.wychowawcze@gozd.pl oraz osobiście w pokoju nr 4 w GOPS w Goździe.

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.