Logo Gózd GOPS

Obrazek dla news_163

DODATEK ELEKTRYCZNY

19.01.2023

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzono DODATEK ELEKTRYCZNY dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. lub w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

1.Wniosek o dodatek elektryczny POBIERZ

2. Klauzula informacyjna RODO POBIERZ

więcej

Obrazek dla news_161

SPOTKANIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

22.12.2022

Zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców gminy Gózd na cykliczne spotkania konsultacyjne dotyczące Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podczas spotkań będą Państwo mogli uzyskać informacje na temat programu       i dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, poznać proces składania wniosków oraz umówić termin złożenie wniosku za pomocą gminy.

Miejsce i termin spotkania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe

Ul. Radomska 34

Pokój numer 4

28.12.2022r. (środa)
w godzinach: 15:30 - 17:30

 

więcej

Obrazek dla news_160

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

22.09.2022

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła to dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wypełnione wnioski można złożyć:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe (pokój nr 4)  
 • Urząd Gminy w Goździe (sekretariat)
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzyma stosowną informację o przyznaniu dodatku na podany adres e-mail.

Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

UWAGA!

We wniosku należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 48 389 72 21

 

1. Wniosek o wypłatę dla gospodarstw domowych POBIERZ

2. Klauzula informacyjna  RODO POBIERZ

więcej

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach

15.09.2022

                                              

Powiat Radomski planuje uruchomienie od 1 stycznia 2023 roku nowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach.  

Utworzenie i funkcjonowanie tej Jednostki w okresie pierwszych 5 lat działalności jest współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo - mieszkalne”.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności:

 • 15 osób będzie korzystało ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku),
 • 8 osób otrzyma wsparcie w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu.

Placówka zapewni mieszkańcom bezpłatne wyżywienie, a także bezpłatny codzienny transport osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Centrum oraz z Centrum do miejsca zamieszkania.

Nowo utworzona placówka zapewni swoim podopiecznym warunki do samodzielnego i  niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rozwijania sprawności intelektualnej i/lub ruchowej. Zakres usług prowadzonych w Centrum będzie różnorodny i dostosowany do potrzeb uczestników, którymi będą dorosłe osoby niepełnosprawne o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi. Ich celem będzie głównie podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców Centrum oraz rozwijanie ich umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Istotnym elementem wsparcia będzie również wykształcenie w uczestnikach umiejętności pozwalających im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz dbania o swój stan zdrowia, higienę, a także ogólną sprawność.

Na program zajęć złożą się:

 1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym – samoobsługi (samodzielnego jedzenia, dbania o higienę, ubierania się, trening kulinarny w pracowni kulinarnej, trening prania, prasowania itp.);
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami, uczestnikami a personelem, rodziną/przyjaciółmi/ osobami z najbliższego środowiska; nauka przestrzegania norm społecznych, nauka nawiązywania i prowadzenia rozmowy, wyrażania emocji, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów itp.;
 3. treningi umiejętności spędzania wolnego czasu – zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, uczące ich spędzania wolnego czasu w różnych formach;
 4. zajęcia dające mieszkańcom PCOM możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, które mogliby wykorzystać w codziennym życiu;
 5. poradnictwo psychologiczne – grupowe i indywidualne, treningi umiejętności interpersonalnych itp.;
 6. zajęcia i zabiegi poprawiające ogólną sprawność, w szczególności fizyczno-ruchową i manualną, w oparciu o bazę rehabilitacyjną placówki.

Podopiecznymi

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach

mogą zostać osoby:

 1. w wieku powyżej 18 roku życia,
 2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. osoby o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi,
 4. osoby niesamodzielne, wymagające szczególnej, całodobowej opieki.

Świadczenie usług w ramach Centrum będzie przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu.

Bliższe informacje nt. możliwości korzystania z usług placówki oraz deklaracje kandydatów można uzyskać i złożyć w:

 1.  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

tel. 48 38 15 070 wew. 201

 1.  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

tel.48 320 20 96

Deklaracja kandydata dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu  https://www.pcprradom.finn.pl/bipkod/30449849 .

więcej

Obrazek dla news_158

DODATEK WĘGLOWY

18.08.2022

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Uzyskanie dodatku uwarunkowane jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wypełnione wnioski o dodatek węglowy należy składać:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe (pokój nr 4)  

lub

 • Urząd Gminy w Goździe (sekretariat)

            lub

 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.,

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzyma stosowną informację o przyznaniu dodatku na podany adres e-mail.

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

UWAGA!

We wniosku należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeńzgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz.1692).

 

1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego POBIERZ

2. Klauzula informacyjna  RODO POBIERZ

więcej

Obrazek dla news_156

OGŁOSZENIE

24.06.2022

NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna: Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego: Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 • posiadać obywatelstwa polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w GOPS w Goździe, ul. Radomskiej 34 w Goździe.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
Konrad Mąkosa

 

więcej

Obrazek dla news_155

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

01.06.2022

Zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców gminy Gózd na cykliczne spotkania konsultacyjne dotyczące Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podczas spotkań będą Państwo mogli uzyskać informacje na temat programu i dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, poznać proces składania wniosków oraz umówić termin złożenie wniosku za pomocą gminy.

 

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:

13.06.2022r. (poniedziałek)
w godzinach: 16:00 - 18:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe

Ul. Radomska 34

Pokój numer 4

 

 

więcej

Kierownik GOPS zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.